Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ด่วน!!!! (ม.3/1-3/5)

ประกาศรายชื่อนักเรียนส่งงานไม่ครบ

*** คนที่มีตัวเลข 1 ,เลข 2  และเลข 3 ****** 

เลข 1 คือ  รายงานไม่ส่ง

เลข 2 คือ เว็บไซต์ไม่สมบูรณ์ 

เลข 3 คือ สอบตก (ปลายภาค)

***ติดต่อครู  จิระวัฒน์ ด่วน ภายในวันจันทร์  ที 5 มีนาคม. นี้  **** ดังนี้ (คลิกดู)

ม.3/1      ม.3/2      ม.3/3      ม.3/4      ม.3/5

Advertisements

มุมกล้องและขนาดภาพ

 คลิกดูเนื้อหา

Tricks & Tips: CAMERA ANGLES

 

wordpress-logo-hoz-rgb

WordPress เป็นระบบเว็บบล็อกที่มีการเพิ่มเนื้อหาของบล็อกได้ 2 แบบคือ

1.เพิ่มรายการของเนื้อหาหน้าเว็บบล็อก(Post)

2.เพิ่มหน้าของเว็บบล็อก(Page)

คลิกดูรายละเอียด

เรียนรู้การใช้งาน WordPress เบื้องต้น รู้จักกับ หน้าบ้าน และ หลังบ้าน

final

แนวข้อสอบปลายภาค วิชาเทคโนฯ ม.3 ง23102

*คลิก สอบแก้สอบปลายภาค***

***การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*** ออก 6 ข้อ

  1. ภาษาคอมพิวเตอร์ ยุคต่างๆ  (ความหมาย) พร้อมยกตัวอย่าง และระบบเลขฐาน

  2. ขั้นตอนการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง

  3. อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ คอมไพเลอร์กับอินเตอร์พรีเตอร์ 

  4. สัญลักษณ์ของผังงาน(Flowchart)

  5. เขียนผังงาน(Flowchart)สองทางเลือกจากโจทย์ที่กำหนดให้

  6. เขียนหรืออธิบายโครงสร้างภาษา ซี

กลางภาค

คลิกดูแนวข้อสอบกลางภาค

 

เมืองตรังของเรา

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง

maxresdefault

       จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฎในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น  โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว  เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ  เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว  ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ    อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ คลิกอ่านต่อ

เศร้าใจ.. เด็กไทย

pray

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชา ง23102              เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

        อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และมีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน

        โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สัดส่วนคะแนน

คะแนนเก็บ(กลางภาค 20คะแนน)/ปลายภาค

80/20

ดาวน์โหลดโครงสร้างวิชา ที่นี่

%d bloggers like this: