Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

final

แนวข้อสอบปลายภาค วิชาเทคโนฯ ม.3 ง23102

***การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*** ออก 5 ข้อ(เลือกทำ 4 ข้อ)

  1. ภาษาคอมพิวเตอร์ ยุคต่างๆ  พร้อมยกตัวอย่าง ชื่อภาษาคอมฯ แต่ละยุค
  2. ขั้นตอนการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
  3. อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ คอมไพเลอร์กับอินเตอร์พรีเตอร์ และใช้กับภาษาใด
  4. สัญลักษณ์ของผังงาน(Flowchart)
  5. เขียนผังงาน(Flowchart)สองทางเลือกจากโจทย์ที่กำหนดให้
  6. เขียนหรืออธิบายโครงสร้างภาษา ซี
Advertisements

เมืองตรังของเรา

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง

maxresdefault

       จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฎในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น  โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว  เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ  เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว  ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ    อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ คลิกอ่านต่อ

เศร้าใจ.. เด็กไทย

pray

มุมกล้องและขนาดภาพ

 คลิกดูเนื้อหา

Tricks & Tips: CAMERA ANGLES

 

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ภาคเรียนที่ 2 รหัสวิชา ง23102              เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

        อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และมีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน

        โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สัดส่วนคะแนน

คะแนนเก็บ(กลางภาค 20คะแนน)/ปลายภาค

80/20

ดาวน์โหลดโครงสร้างวิชา ที่นี่

wordpress-logo-hoz-rgb

WordPress เป็นระบบเว็บบล็อกที่มีการเพิ่มเนื้อหาของบล็อกได้ 2 แบบคือ

1.เพิ่มรายการของเนื้อหาหน้าเว็บบล็อก(Post)

2.เพิ่มหน้าของเว็บบล็อก(Page)

คลิกดูรายละเอียด

โครงงานคอมพิวเตอร์

อ้างอิงจาก   ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ สาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี www.lks.ac.th/kuanjit
e-mail : suwannawongse@hotmail.com

ตัวอย่าง กรณีทำเว็บไซต์

%d bloggers like this: